ÚSPĚŠNÁ REGISTRACE THÉRAVÁDOVÉHO BUDDHISMU

Dne 26. 6. 2018 nabylo účinnosti rozhodnutí Ministerstva kultury o registraci náboženské společnosti Théravádový buddhismus.

Théravádový buddhismus je tudíž od výše uvedeného dne registrovanou náboženskou společností podle zákona o církvích a náboženských společnostech. Nyní musí proběhnout volba členů rady starších. Až do sestavení usnášeníschopné rady starších bude v souladu se základním dokumentem za náboženskou společnost jednat přípravný výbor.  

Volba členů rady starších

Rada členů starších jakožto nejvyšší orgán náboženské společnosti je volena členy Asociace théravádových buddhistů, z. s. Asociace sdružuje zejména laické přívržence Théravádového buddhismu. Členem se může stát fyzická osoba starší 18 let, která se hlásí k Théravádovému buddhismu. Členem se může stát i právnická osoba, pokud její členové nebo členové jejích řidících orgánů splňují výše uvedenou podmínku. Jestliže se chcete zúčastnit hlasování, které proběhne ve dnech 20. až 25. srpna 2018, můžete požádat o členství asociace, a to zasláním vyplněné přihlášky na adresu Ladislav Král, Dubinská 756, 520 12 Pardubice (přihláška za člena asociace ke stažení).

Každá fyzická osoba, která je členem Asociace théravádových buddhistů, z. s., nebo právnické osoby, jež je členem asociace, může navrhovat mnichy na zvolení za členy rady starších. Návrhy se zasilají statutárním orgánům asociace, jimiž je předseda, místopředseda nebo tajemník rady starších. Nejvhodnějším způsobem je návrhy zasílat e-mailem na asociace@theravadovy-buddhismus.cz. Pokud navržený mnich splňuje podmínky pro členství v radě (tzn. musí být mnich - bhikkhu s minimálně 10 vassa - tzn. 10 mnišskými roky), je předseda, místopředseda nebo tajemník povinen zahájit hlasování o jeho zvolení.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

ZALOŽENÍ NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI A PRŮBĚH REGISTRACE

Náboženská společnst Théravádový buddhismus

Založení náboženské spolecnosti THÉRAVÁDOVÝ BUDDHISMUS

Dne 4. března 2016 byl sepsán zápis o založení náboženské společnosti s názvem Théravádový buddhismus, k němuž došlo dne 15. listopadu 2015 v Týně nad Vltavou, místní části Koloděje nad Lužnicí, u příležitosti oslav svátku Kathina. I když náboženská společnost podle zákona o círvkích a náboženských společnostech vzniká založením, dokud není registrována, není považována za právnickou osobu a nemůže samostatně jednat. Registrace se provádí u Ministerstva kultury a mimo jiné je její podmínkou předložení nejméně 300 podpisů osob starších 18 let, které jsou občany České republiky nebo které mají v České republice povolen trvalý pobyt. Podepsat by se měla osoba hlásící se k náboženské společnosti Théravádový buddhismus, nejedná se o pouhou petici na podporu mnichů nebo něco podobného. Dle našeho názoru je náboženská společnost nejvhodějším způsobem jak institucianilozovat a tím usnadnit v České republice buddhistický mnišský způsob života. Založení a registrace náboženské společnosti může též příspět k rozšíření povědomí o théravádovém buddhismu v české společnosti.

Registrace náboženské spolecnosti THÉRAVÁDOVÝ BUDDHISMUS

Hlavním důvodem založení a registrace Théravádového buddhismu je snaha umožnit existenci plnohodnotného théravádového kláštera na území České republiky. Přepokladem je samozřejmě trvalý pobyt mnichů na našem území. Jelikož náš právní řád nezná institut žebravého mnicha v buddhistickém pojetí, je značně obtížné příslušným úřadům prokazovat příjem a účel pobytu mnichů. Příslušné úřady stále vnímají inistitut žebravého mnicha s nedůvěrou. Doufáme, že založení a registrace náboženské společnosti pomůže změnit postoj státních úřadů a celkově i naší společnosti vůči buddhistickému mništví.

Registrace není omezena výlučně jen na thajský, barmský nebo srílanský buddhismus

Théravádový buddhismus by měl v budoucnu zahrnovat v případě zájmu i další mnichy (a doufáme, že i mnišky), kteří se hlásí k buddhismu théravádového směru, a to bez ohledu na jejich národnost. Samozřejmě doufáme, že časem převáží duchovní a řeholníci českého původů. Záměrem je vytvořit českou náboženskou společnost, nikoli thajskou, šrílnaskou nebo barmskou. Tento záměr vyjadřuje i logo Théravádového buddhismu - dva čeští lvi držící kolo dhammy (dhamma-čakka), tradiční symbol buddhismu.

Další výhody registrace náboženské společnosti

Usnadní se nejen získání povolení k delšímu pobytu, ale bude též mnohem snazší pozvat mnichy a učitele ze zemí mimo EU i na kratší dobu. Daňové osvobození registrovaných náboženských společností je širší než u neziskových právnických osob. I v dalších právních předpisech je pro registrované náboženské společnosti uzákoněno osvobození od některých povinností (například zákon o správních poplatcích). Registrace je též nutným předpokladem získání oprávnění k výkonu tzv. zvláštních práv, která by umožňovala mnichům oficiálně vykonávat duchovenskou službu ve věznicích a vyučovat théravádový buddhismus na státních školách. Mniši jako duchovní registrované náboženské společnosti by také měli snadnější přístup k poskytování duchovenské péče v nemocnicích nebo hospicích.

Rozhodnutí o registraci náboženské společnosti

Dne 26. 6. 2018 Ministerstvo kultury rozhodlo o registraci náboženské společnosti Théravádový buddhismus. Théravádový buddhismus je v pořadí 40. registrovaná náboženská společnost v České republice. 

Zasílání informací

Chcete-li být informování o dalších aktivitách náboženské společnosti Théravádový buddhismus, vyplňte níže uvedený formulář.

Povinná položka

Povinná položka

Povinná položka

Nepovinná položka

Nepovinná položka

Nepovinná položkas tím, aby náboženská společnost Théravádový buddhismus zpracovávala mé osobní údaje v maximálním rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt, datum narození a bydliště. Tento souhlas uděluji z důvodu zasílání informačních sdělení o Théravádovém buddhismu a jeho aktivitách. Souhlas může být kdykoliv odvolán jakýmkoliv způsobem.